Browse By

Kierunki studiów

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent ma wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. Umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów medycznych.

Specjalność – konstrukcje i materiały medyczne

Absolwent tej specjalności ma gruntowną wiedzę inżynierską, zwłaszcza z zakresu konstrukcji medycznych i biomateriałów. Jest przygotowany do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi i urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów medycznych. Posiada umiejętności użytkowania systemów i programów komputerowych w procesach projektowania. Uzyskana wiedza może być wykorzystana do bezpośredniej realizacji zaopatrzenia ortopedycznego, do pracy w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych oraz do ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe
i certyfikaty.

Specjalność – wspomaganie komputerowe w medycynie

Absolwent tej specjalności ma nowoczesną wiedzę z zakresu informatyki, zaawansowanych metod tworzenia oprogramowania, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych oraz modelowania złożonych układów biologicznych. Umiejętności z zakresu przetwarzania sygnałów i obrazów są wsparte na solidnej wiedzy dotyczącej podstaw fizycznych i medycznych ich pozyskiwania. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach medycznych, potrafi rozwiązywać zagadnienia związane z integracją aparatury z oprogramowaniem, obsługiwać złożone oprogramowanie medyczne i szkolić personel medyczny w jego wykorzystaniu.

Studia II stopnia,  1,5-letnie, stacjonarne

Absolwent ma wiedzę z zakresu nowoczesnych konstrukcji i technologii w medycynie oraz informatyki medycznej. Posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych polach aktywności inżynierskiej, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych, czy też rozwojowych. Umie rozwiązywać specjalistyczne problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jest przygotowany do pracy w nowoczesnych zakładach produkujących na rzecz medycyny, jak również do współpracy z lekarzami w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej. Zdobyta wiedza pozwoli na zatrudnienie przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, a także w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną.

Specjalność: nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny

Absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania nowoczesnych technologii w zakładach i ośrodkach związanych z przemysłem medycznym, szczególnie w zakresie ortopedii, stomatologii, utylizacji wyrobów medycznych oraz eksploatacji sprzętu medycznego. Absolwent jest przygotowany do współpracy z lekarzami różnych dziedzin i specjalności, szczególnie ortopedii i stomatologii, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy wiedzą medyczną a techniczną.

Specjalność: informatyka w medycynie

Absolwent tej specjalności potrafi rozwiązywać problemy w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych. Posiada umiejętność przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny. Zna aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne, implementacje progra-mowo – sprzętowe specjalistycznych urządzeń dla potrzeb medycyny oraz systemy archiwizacji i transmisji sygnałów medycznych. Absolwent ma wiedzę obejmującą systemy kompute-rowego wspomagania diagnostyki medycznej, biocybernetykę, medyczne systemy informacyjne, systemy ekspertowe oraz bioinformatykę.